Skip til hoved indholdet
  Hjem Ordensregler

Ordensregler

 • Betaling ved billetluge
 • Børn under 10 år har kun adgang ifølge med en badende voksen +18 år
 • Kun 2 børn under 10 år per voksen - børnene skal altid være under opsyn.
 • Børn fra 1. klasse og op skal bruge respektive omklædningsrum
 • Børn over 10 år der ikke kan svømme har kun adgang med en badende voksen
 • Opbevaring af tøj og værdigenstande sker under eget ansvar 
 • Ophold i hallen er kun for badende gæster

 • Varmtvandsbassin og omklædningsrum er kun for børnefamilier og folk til genoptræning
  Babyer skal bruge badetøj ovenpå badeble.

Inden bassinerne benyttes:

 • Grundig afvaskning med sæbe – uden badetøj
 • Skyl håret eller brug badehætte
 • Efter toilet- og saunabesøg: ny afvaskning
 • Uvasket badegæst forurener 25 gange mere !!!

Sauna

 • Brug håndklæde til at sidde på - uden badetøj.

Det er ikke tilladt :

 • at bade med smitsomme sygdomme
  eks.: diarré, influenza, hudsygdomme eller andet smitsomt
 • fodvorter under behandling er ok – ellers skal badesko anvendes
 • ved tvivlspørgsmål kontaktes vagthavende livredder
 • at bade med undertøj
 • at medtage glasflasker i omklædningsrum og svømmehal
 • at løbe i hallen
 • at dykke og skubbe andre
 • at springe på hovedet i lille bassin og i lav ende af det store bassin
 • at tale i mobiltelefon
 • at spise mad i omklædningsrummet

Opkald fra bassinerne sker ved lukketid ved offentlig åbning

Livreddernes tilstedeværelse garanterer ikke at ulykker undgås
Ansvaret er dit!

Personalets anvisninger skal til en hver tid efterkommes.

 

English

 • Payment at the ticket booth
 • Children under the age of 10 are only allowed access with an adult (+18) who is also participating in swimming.
 • Only 2 children under 10 per adult - the children must always be supervised.
 • Children from 1st grade and up must use the respective changing rooms.
 • Children over 10 years of age who cannot swim are only allowed access with an adult who is also participating in swimming.
 • Storage of clothing and valuables is happening under your own responsibility.
 • Stay in the hall is only for swimming guests.
 • Hot water pool and connecting changing room are only for families with children and people for rehabilitation
 • Babies should wear swimwear on top of bathing diapers.


Before using the pools:

 • Thorough washing with soap - without swimwear
 • Rinse your hair or use a shower cap
 • After a visit to the toilet and sauna: wash again
 • Unwashed swimmers pollute the water up to 25 times more!!!

Sauna

 • Use a towel to sit on - without swimwear.

It is not permitted :

 • to swim with infectious diseases
  e.g.: diarrhoea, flu, skin diseases or other infectious diseases
 • foot warts during treatment are ok - otherwise bathing shoes must be used
  if in doubt, contact the lifeguard on duty
 • to use regular underwear while swimming
 • to bring glass bottles in changing rooms and swimming pools
 • to run in the hall
 • to dive and push others
 • to jump upside down in the small pool and in the shallow end of the large pool
 • to talk on a mobile phone
 • to eat food in the changing room

Calls to leave the pools happen at closing time for the public opening hours.

The presence of lifeguards does not guarantee that accidents will be avoided.
The responsibility is yours!

The staff's instructions must be followed at all times.

 

Svømmecenter Nordvest
Nylandsvej 80, 8600 Silkeborg 

Telefon: 86827188
info@nordvestbadet.dk